அடிகளார் வணக்கம்

0
956

 

மருவத்தூர் சக்தி மைந்தன்
மருவிலா மனம்ப டைத்தோன்

திருவருட் சக்தி யாலே
தினம்அருள் வாக்க ளிப்போன்

அருவமும் உருவும் ஆன
ஆதியாம் சுயம்மைத் தன்தாய்க்

கருவறை இருந்த போதே
கண்டருள் பெற்ற செல்வன்.
(சக்தி வழிபாடு)

சக்தி என்பது சக்தியைத் தருவது
பக்தியில் கடுமை சக்தியைப் பணிவது
சக்தி வணக்கம் தன்மன உறுதி
எக்கதி உறினும் என்றும் விடாதது
தாயை வழிபடும் சக்தி படைத்தோர்
மாயை விலக, மனிவிருள் அகலச்
சேயாய் நின்று தினமும் துதிப்பர்.
தாயாய் அவளோ தாங்கிட வருவாள்.
சக்தி உபாசம் தாம்பெற விழைவோர்
பக்குவம் பெற்றே பணிந்திட முனைவர்.

ஓம் சக்தி
நன்றி: சக்திஒளி
பக் 7 (1982)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.